Laatumääritteet

Lumon Oy:n valmistamien karkaistujen lasien laatuvaatimukset

1. Yleistä

Lumon Oy:n käyttämän lasin laatu vastaa yleistä rakennuslasitasoa, jolle asetetaan korkeat laatuvaatimukset. Käytössä olevien laadunvarmistusohjeiden laatimisessa on käytetty apuna EN 572-2 standardia. Ohjeissa on otettu huomioon myös EN 572-8 standardi leikatuille laseille (Supplied and final cut sizes). Lumonin valmistamat karkaistut lasit valmistetaan EN 12150-1 standardin mukaisesti.

2. Tarkastelu

Nämä ohjeet käsittelevät Lumon Oy:n toimittamia jalostettuja laseja. Lasin laatua tarkastellaan, mikäli ei toisin mainita kahden metrin etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa, tasalaatuista taustaa vasten kohtisuorasti. Normaalina päivänvalona pidetään aurinkoista päivää kuitenkin niin, ettei aurinko paista suoraan lasiin. Lasin on oltava tarkasteltaessa kuiva. Huurtuneessa lasissa saattaa pintajännityksen vuoksi esiintyä epämääräisiä kuvioita.

3. Laadun arviointi

3.1 Kuvan vääristyminen

Karkaistun lasin ominaisuuksiin kuuluu lievää kuvan vääristymää, kun lasia tarkastellaan lähietäisyydeltä. Erityisesti reuna-alueilla lievä vääristymä on sallittua.

3.2 Pistemäiset virheet

Halkaisijaltaan alle 0,5 mm pistemäiset virheet kuuluvat lasin luontaisiin ominaisuuksiin. Halkaisijaltaan 0,5- 1,0 mm pistemäisiä virheitä saa olla korkeintaan kaksi missä tahansa lasin alueella, mutta niiden välinen etäisyys on oltava vähintään 500mm. Yli 1,0 mm pisteitä ei sallita missään lasin alueella.

3.3 Naarmut

Kirkkaat naarmut saavat olla 150 mm pitkiä, mutta ne eivät saa olla 500 mm:ä lähempänä toisiaan. Syvä naarmu, joka erottuu 2 metrin etäisyydeltä mainituissa olosuhteissa saa olla korkeintaan 0,5mm leveä ja/tai 5 mm pitkä, mutta niitä saa olla enintään yksi/lasi. Naarmut, jotka ovat alle em. mittojen voivat kuulua lasin ominaisuuksiin ja ovat siten sallittuja.

3.4 Reunahionta

Lasin näkyvät reunat, on hiottu puolipyöreäksi EN ISO 12543-1 standardin mukaan. Reunan selkeästi havaittavaa säröisyyttä ei sallita yhteensä yli 50 mm:n matkalla kussakin lasin reunassa.

3.5 Lasin kaarevuus

Karkaistu lasi on aina hieman kaareva. Standardin EN 12150-1 mukaisesti lasin kaarevuus on sallittu, ellei se ylitä kokonaisuutena ± 3 mm/m. Pistemäisesti mitattuna kaarevuus vaakatasossa voi olla ± 0,5 mm 300 mm:n matkalla. Pistemäinen kaarevuus mitataan 300 mm pituisella suoralla viivoittimella, joka on asetettu lasin pinnalle. Vastaavasti koko lasin yli voidaan asettaa täysin suora viivoitin kaarevuuden määrittämiseksi.

Lumon Oy on määrittänyt lasituksissa käytettäville laseille tiukemman kokonaismittatoleranssin, joka mitataan jokaisesta lasista jo tehtaalla. Lumon Oy:n tuotteissa toimitettavan karkaistun lasin kaarevuus ei saa ylittää kokonaisuutena ± 2 mm/m.

3.6 Muut pintavirheet

Lasin himmeys, joka johtuu lasin pinnalla olevasta alkalisilikaatista ei ole sallittua. Tällainen lasi on menettänyt kiiltonsa ja läpinäkyvyys on vähentynyt. Lämpökarkaistussa lasissa saattaa esiintyä ns. Anisotropia-ilmiö, joka on normaali lasin ominaisuus ja siten sallittu. Se näkyy lasin jännittymisestä johtuvana valojuovana tietyissä luonnonolosuhteissa ikään kuin leopardi-kuviona.Likaisuus ja likaraidat ovat normaali ilmiö, mutta niitä ei tule näkyä oikein puhdistetussa lasissa yli 2 metrin etäisyydeltä. Jos likaa ei saa poistettua voi asiasta ottaa yhteyttä tehtaalle sopivan puhdistusaineeb selvittämistä varten Huurre saattaa tuoda esiin kuvioita, jotka johtuvat pintajännityksen eroista. Ottakaa yhteyttä tehtaaseen oikean puhdistusmenetelmän valintaa varten.

3.7 Lasin mitat ja toleranssit

Lasien mittatoleranssi EN 572-8 mukaisesti sallittu:

Sivun pituus Lasin paksuus 3-6mm Lasin paksuus 8-12mm
≤ 1,5 m ±1,0 mm ±1,5 mm
1,5≤ 3,0 m ±1,5 mm ±2,0 mm

Lumon Oy on määrittänyt lasituksissa käytettävien lasien sallituiksi mittatoleransseiksi 6 mm laseilla ±1,0 mm ja 8-10 mm laseilla ±1,5 mm. Sallitut ristimittatoleranssit yksittäisillä laseilla ovat: 6 mm laseilla ± 2,0 mm ja 8-10 mm laseilla ± 3,0 mm.

Lumon Oy:n valmistamien laminoitujen lasien laatuvaatimukset

1. Yleistä

Tämä määritelmä koskee kooltaan valmiita laminoituja laseja ja erityisesti niiden näkyvällä alueella olevia virheitä.

2. Määritelmiä

Laminoidussa lasissa esiintyy täplämäisiä virheitä, joihin kuuluvat himmeät täplät, kuplat ja vieraat esineet. Viivamaisiksi virheiksi katsotaan naarmut lasissa ja kalvossa. Muita virheitä ovat rypyt, viirut, kalvon vetäytymät jne.

3. Näkyvän alueen virheet

Laminoidussa lasi täplämäisiä virheitä, joiden koko on < 0,5 mm ei huomioida ja virheitä, joiden koko >3,0 mm ei sallita. Virheitä, joidenkoko on < 1,0 mm saa olla rajoituksetta, kuitenkin niin, että virheidenkeskinäinen etäisyys > 400 mm. Täplämäisiä virheitä, joiden koko on1,0 - 3,0 mm saa olla 1 kpl / m². Viivamaisia virheitä (=naarmuja), joiden pituus on >30 mm ei sallita. Alle 30 mm:n viivamaiset virheet on sallittu, kuitenkin siten, että niiden vällinen etäisyys on vähintään 200mm. Mitään vieraita esineitä esim. hiuksia ei laminoidussa lasissa sallita.

4. Reuna-alueen virheet

Laminoidussa lasissa, joka on tarkoitus kehystää, reuna-alueeksi katsotaan 15 mm lasin reunasta. Reuna-alueella tai reiän ympärillä on 5 mm:n kokoiset täplämäiset virheet sallittuja.Laminoitu lasi, jota ei ole tarkoitus kehystää täytyy olla reunoistaan hiottu (TSH- tai RRH- hionta), kiilloitettu (KRH) tai viistetty EN ISO 12543-5 standardin mukaisesti. Tällöin kuplat, kelmun virheet ja vetäytymät ym. ovat sallittuja, jos ne eivät näy tarkasteltaessa lasia pystyasennossa, kahden metrin etäisyydeltä, vaaleaa mattapintaista seinää vasten päivänvalossa (ei suora auringonpaiste).

5. Laminoidun lasin kaarevuus

Laminoidulle lasille sallitaan kokonaiskaarevuus ± 4 mm/m.

Verhouslevyjen laatumääritelmät

Verhouslevyjen laatumääritelmät pohjautuvat standardiin EN 438-6. Verhouslevyjä tarkasteltaessa tarkasteluetäisyys on 1,5 m. Yksittäisen virheen koko ei saa ylittää 2 mm²/m². Sallittujen pintavirheiden yhteismäärä on enintään 20 mm/m² ja sallittu reunalohkeama 3mm.

Lumon Oy:n tuotteissa käytettyjen alumiiniprofiilien laatuvaatimukset

1. Pinnan laatu

Profiileissa ei saa näkyä häiritseviä pintavirheitä tarkasteltaessa profiilia 5 m etäisyydeltä. Profiilin lopputuotteessa näkyville jäävissä pinnoissa ei saa näkyä häiritseviä pintavirheitä tarkasteltaessa profiilia käsietäisyydeltä (60 cm). Maalin paksuus on GSB määrityksen mukaan 60 - 120 µm.

Tarkastelupisteet valmiille tuotteelle ovat:

- sisäpuolella 1 m

- ulkopuolella 5 m

2. Alumiiniprofiilien mitta- ja muototoleranssit

Tuotteissa käytettyjen erikoisprofiileiden suoruudelle ja muodolle on määritetty toleranssit, jotka löytyvät kunkin profiilin tuotekortista. Tarkasteltaessa vakioprofiileita (L-kulmat, suorakaidepalkit yms.) kokonaisuutena sallitaan sille kaarevuutta ±1,5 mm/m ja pistemäisesti mitattuna karevuus saa olla enintään 0,6 mm / 300 mm. Profiilien kuperuudelle ja koveruudelle on olemassa rajat, jotka määräytyvät profiilin muodon ja leveyden mukaan. Avoimissa profiileissa sallitut arvot esitetty seuraavan taulukon viimeisessä sarakkeessa. Ontoissa profiileissa profiilin seinämän leveyden lisäksi toleranssiin vaikuttaa seinämän paksuus (t). Onttojen profiilien toleranssit esitetty alla olevassa taulukossa keskimmäisissä sarakkseissa. Taulukossa W on profiilin seinän leveys.

3. Sahaus ja työstötoleranssit sekä valmiin tuotteen mittatoleranssit:

Profiileiden sahauksen ja työstöjen toleranssi on ± 0,5 mm.

4. Valmiiden tuotteiden kokonaismittatoleranssit ovat:

- alumiinikaiteet ± 5 mm

- terassiovi ± 1 mm.